Boost Helsinki Oy:n asiakas- ja sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Boost Helsinki Oy
Papinmäentie 50
00630 Helsinki
Y-tunnus: 3139822-6

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Atso Haapaniemi
info@boosthelsinki.fi

Rekisterin nimi
Boost Helsinki Oy:n asiakas- ja sidosryhmärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon sekä myynti- ja markkinointityöhön. Markkinointia kohdennetaan vain sellaisille henkilöille, jotka ovat antaneet luvan markkinointiin.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää Boost Helsinki Oy:n olemassa olevien ja mahdollisten asiakasorganisaatioiden sekä muiden sidosryhmäorganisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja. Henkilöstä voidaan tallentaa henkilön nimi, titteli, organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), olennainen yhteydenpitohistoria, markkinointiin liittyvät merkinnät (esimerkiksi potentiaalisten tarjousten kuvaus ja rahamäärä) sekä osallistuminen hankkeisiin.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan pääosin rekisteröidyltä itseltään mm. sähköpostitse, www-lomakkeilla, puhelimitse, tapaamisista ja muista tilanteista, joissa henkilö tai organisaatio ilmoittaa tietojaan. Rekisteritietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi myös muista lähteistä (verkkosivut, tarjouspyynnöt, tarjoukset, viranomaisten rekisterit ym.).

Tietojen käsittely tai luovutus/siirto EU:n tai ETAn ulkopuolelle
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Boost Helsinki Oy:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin siirtää rekisterinpitäjän valitsemille palveluntarjoajille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen sopimuksen perusteella. Rekisterinpitäjä on varmistanut, että palveluntarjoajat noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Palveluntarjoajat voivat käsitellä tietoja myös EU/ETA-alueen ulkopuolella Yhdysvalloissa. Rekisterinpitäjä on varmistanut, että palveluntarjoajat ovat liittyneet EU:n ja Yhdysvaltain väliseen Privacy Shield -ohjelmaan, jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietojen tietoturvallinen käsittely Yhdysvalloissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterin varmuuskopiointi ja tekninen suojaus tieto- ym. murtoja varten on annettu ammattimaisten palveluntarjoajien tehtäväksi. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin.

Tarkastus- ja kielto-oikeus sekä tiedon korjaaminen
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista, puutteellisen tiedon täydentämistä tai käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeettoman tiedon poistamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti tai sähköpostitse rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Evästeet
Boost Helsinki Oy:n verkkosivustolla käytetään evästeitä palvelujen käyttöä koskevan tilastollisen tiedon tuottamiseen. Evästeiden tietoja ei yhdistetä asiakas- ja sidosryhmärekisterin henkilötietoihin.

Evästeet on mahdollista ottaa pois käytöstä. Poistaminen tapahtuu selaimen asetuksista.